(THAILAND) 

Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

ชุดสถานีตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังเสียงรบกวนภายนอกอาคาร

 • สถานีตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังเสียงจากสนามบิน ไซต์งานก่อสร้าง สถานบันเทิง กิจกรรมพิเศษ เช่น งานคอนเสริต งานมหรสพ

ชุดตรวจวัดเสียงรบกวนทั่วไปในสิ่งแวดล้อม

 • สถานีตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการสั่นสะเทือนต่อพื้นดินและอาคาร ที่ส่งผลการะทบต่อความเสียหายแก่โครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้ 

 • การตรวจวัดระดับเสียงเพื่อควบคุมความดังภายในสถานปฏิบัติงานหรือพื้นที่เฝ้าระวังไม่ให้เกินกำหนด

 • การตรวจวัดและการประเมินหาค่าระดับเสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด
 • การตรวจวัดระดับเสียงเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินหาแนวทางควบคุมเสียงรบกวน

 • ​การตรวจวัดเสียงในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบขยายเสียง

ชุดตรวจวัดสภาพอคูสติกภายในอาคาร

ชุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในอาคาร

ชุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุง

 • การตรวจวัดระดับค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเพื่อการเฝ้าระวัง และวางแผนการซ่อมบำรุง 

Click

Click

 • การตรวจวัดหาค่าระดับเสียงรบกวนสะสม (Dose value) ของผู้ปฏิบัติงาน

 • ​การตรวจวัดหาค่าระดับความสั่นสะเทือนสะสมของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะผลกระทบแขนและฝ่ามือ (Hand-Arm Vibration) 

 • การตรวจวัดหาค่าระดับความสั่นสะเทือนสะสมของผู้ปฏิบัติแบบทั้งตัว (Whole Body Vibration) 

​สามารถคลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • การตรวจวัดหาค่าความก้องภายในภายในอาคารเพื่อออกแบบ อคูสติกภายในอาคาร

 • การตรวจวัดหาคุณสมบัติการดูดซับเสียงของวัสดุ
 • การตรวจวัดหาคุณสมบัติการกั้นเสียงของระบบผนัง หรือคุณสมบัติการกั้นเสียงระหว่างห้อง 
 • การตรวจวัดหาค่าความเงียบ (ระดับเสียงพื้นฐาน) ภายในอาคาร

 • ​การตรวจวัดระดับเสียงรบกวนภายในอาคารเพื่อนำมาออกแบบระบบผนังกันเสียง 

 • การตรวจวัดสำหรับงานติดตั้งระบบขยายเสียงหรือการปรับแก้เสียงในงาน Sound Engineer / Audio Engineer 
 • ชุดตรวจวัดสภาพอคูสติกภายในอาคารแบบสมบูรณ์

ชุดตรวจวัดระดับเสียงรบกวนหรือความสั่นสะเทือนสะสมของผู้ปฏิบัติงาน