(THAILAND) 

Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

CR: กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านเสียงและเหตุร้องเรียน นันทวัน ว.สิงหะคเชนทร์ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

​โดยกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สามารถ

สรุปได้เป็น 3 หัวข้อหลักคือ 


1.  ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70 dBA
2.  ระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 dBA
3.  ค่าการรบกวนไม่เกิน 10 dBA

หากสถานบันเทิงถูกร้องเรียน และเจ้าหน้าตรวจพบว่า เจ้าของสถานบันเทิง กระทำความผิดโดยไม่ทำตาม พระราชบัญญัติที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะมีบทลงโทษดังต่อไปนี้ 


  • ตั้งสถานบริการดาเนินกิจการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม หรือมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 4 ทวิ :
    พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่ง​ หยุดกิจการได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน(มาตรา 25 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509)


  • ฝ่าฝืนกฎกระทรวง ตามมาตรา 17 : ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท    (มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509)

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2549 ออกโดยอาศัยอานาจตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 โดยมีรายละเอียดหลักๆ ดังนี้คือ ​การจัดสถานที่ : ในสถานบริการที่จัดให้มีดนตรี หรือการแสดงอื่นใดต้องมีวัสดุที่ป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่าระดับเสียงรบกวนตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้

สรุปกฎหมายเสียงรบกวนจากสถานบันเทิง