(THAILAND) 

Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

คลิ๊กรูป เพื่อดูคุณสมบัติของ SVAN 971

​ชุดตรวจวัดเสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อมทั่วไป

วัตถุประสงค์หลักที่จำเป็นต้องทำการตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทย ก็คือการเฝ้าระวังไม่ให้ระดับเสียงสูงเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด

ว่าด้วย พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่มีการระบุ ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าระดับเสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1.  ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70 dBA
2.  ระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 dBA
3.  ค่าการรบกวนไม่เกิน 10 dBA


ดังนั้นไม่ว่ากิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายในสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ จะต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ค่าระดับเสียงเกินกว่าที่กฏหมายกำหนดที่ได้กล่าวข้างต้น

นอกจากนั้นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของคนที่ทำงานในสภาวะที่มีเสียงดัง ทางรัฐจึงมีกฏหมายสำหรับการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน จะต้องได้รับระดับเสียงรบกวนที่สูงมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีรายละเอียดของกฏหมายโดยกระทรวงอุตสาหรรม เรื่อง "มาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546" ดังต่อไปนี้ คือ 


- สำหรับพนักงานที่สัมผัสเสียงรบกวนโดยตรง จะต้องได้รับค่าระดับ ความดังเสียงเฉลี่ยไม่เกิน 90 dBA หากต้องทำงานวันละ 8 ชั่วโมง

- หากเสียงรบกวนที่ได้รับ ดังขึ้น 5 dBA ระยะเวลาการทำงานจะลดลงครึ่งหนึ่ง เหลือแค่ 4 ชั่วโมง (ในทางเทคนิคเรียกว่า Exchange Rate 5 dBA

- แต่เนื่องจากการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานได้รับเสียงในลักษณะไม่คงที่ การวัดหาค่า Daily Noise Dose แล้วมาคำนวณหาค่า TWA (Time weighted average) โดยกฏหมายกำหนดไว้ว่า ค่า TWA 8 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 85 dBA 


ซึ่งบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยเสียงรบกวน ก็มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ ในปัจจุบัน ความแออัดที่เพิ่มมากขึ้น สวนทางกับความต้องการในการมีความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้น โดยมีทั้งโทษปรับ จำคุก หรือสั่งปิดกิจการ 


ดังนั้นความสำคัญของเครื่องวัดเสียงที่แม่นยำ จะช่วยลดปัญหาการโต้เถียงถึงคุณภาพของข้อมูลในการตรวจวัดเสียงรบกวน เนื่องจาก โอกาสที่เครื่องวัดซึ่งมีความแม่นยำน้อย มีโอกาสที่ผลการวัดจะความเคลื่อน มากกว่า 3 dBA ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในข้อมูล ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในกรณีที่มีข้อพิพาทถึงขึ้นดำเนินคดี และสร้างความเสียหายต่อรายได้ เช่น เกิดการสั่งปิดสถานที่ทำงาน เพราะค่าระดับเสียงเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด 


โดยจากที่กฎหมายได้กำหนด หากพิจารณาคุณสมบัติของเครื่องวัดเสียงที่เหมาะสมในการวัดเสียงในสิ่งแวดล้อมจึงควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   • SVAN 971 เครื่องวัดเสียง Class 1 ที่มีขนาดเล็กที่สุด 

  • ตรวจวัดค่าระดับเสียงโดยสามารถทำการหาค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงได้ ในหน่วย dBA 
  • เก็บข้อมูลระดับเสียงแยกตามเวลา สามารถดูข้อมูลเทียบกับเวลาเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่า ระหว่างการวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 dBA ตามที่กฏหมายกำหนด 
  • ทำการตรวจวัดหาค่า Daily Noise Dose เพื่อคำนวณหาค่า TWA ได้ตามกฏหมายในงานอาชีวอนามัยที่กำหนด 
  • สามารถทำการบันทึกเสียงที่เครื่องวัดทำการวัดค่าระดับเสียงไปพร้อมกัน ช่วยในการวิเคราะห์เสียงภายหลังเพื่อระบุต้นตอของเสียงรบกวนที่ส่งผลต่อคุณภาพในการวัด
  • พิเศษที่สุดคือ เครื่องวัดเสียงของ SVANTEK มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ ตรวจจับความสั่นสะเทือนในตัวเครื่อง เพื่อช่วยตรวจสอบว่าระหว่างการวัด เครื่องเกิดการสั่นสะเทือน โดยเฉพาะการเคาะ กระแทกหรือไม่ เพราะส่งผลต่อความแม่นยำในการตรวจวัดระดับเสียงอย่างมีนัย 


SVAN 971 ชุดตรวจวัดเสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อมทั่วไป

Click