(THAILAND) 

Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

CR: กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านเสียงและเหตุร้องเรียน นันทวัน ว.สิงหะคเชนทร์ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกาหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2548 ออกตามข้อ17 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535 

โดยข้อกำหนดสามารถสรุปได้เป็น 3 หัวข้อหลักคือ 


1.  ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70 dBA
2.  ระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 dBA
3.  ค่าการรบกวนไม่เกิน 10 dBA•  ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการตั้งโรงงาน มาตรฐานการปล่อยมลพิษ

    มาตรฐานความปลอดภัย : ปรับไม่เกิน200,000 บาท

    (มาตรา45 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535)


•   ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไข ปรับปรุงโรงงานให้ไม่ก่อให้เกิด                 ความเดือดร้อน : จำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,00 บาท หรือทั้งจำทั้ง

    ปรับและให้ปรับอีกวันละไม่เกิน5,000 บาทตลอดเวลาที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

    (มาตรา57แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน )


•    นำเครื่องจักรที่เจ้าหน้าที่ได้ระงับการใช้เนื่องจากก่อให้เกิดความเดือดร้อน

     กลับมาใช้อีก : จำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     (มาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535)

กฏหมายเสียงรบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรม