(THAILAND) 

Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

พื้นฐานการตรวจวัดความสั่นสะเทือนสำหรับเครื่องจักร

พื้นฐานความรู้ด้านการตรวจวัดเสียงในสิ่งแวดล้อม

พื้นฐานการตรวจวัดเสียงและสภาพอคูสติกภายในอาคาร

ค่าความก้องภายในห้อง Reverberation Time, RT คืออะไร


วิธีวัดค่าความก้องภายในห้อง Reverberation Time, RT วัดอย่างไร 


ค่าระดับเสียงพื้นฐานภายในอาคารด้วยค่า NC (noise criteria) คืออะไร และตรวจวัดได้อย่างไร ​


ความหมายค่า STC หรือ ประสิทธิภาพการป้องกันเสียงของผนัง คืออะไร 


ค่า STC หรือ ประสิทธิภาพการป้องกันเสียงของผนัง วัดได้อย่างไร 


วิธีการวัดประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของวัสดุ หรือค่า Absorption Coefficient วัดได้อย่างไร 


พฤติกรรมการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร 


ความแตกต่างระหว่าง ความเร่ง ความเร็ว และระยะกระจัด ของการสั่นสะเทือน 


การตรวจวัดความสั่นสะเทือนเพื่อเฝ้าระวังและทำนายพฤติกรรมความเสียหายของเครื่องจักรเนื่องจากความสั่นสะเทือน 


ค่าระดับความดังของเสียง เดซิเบล (decibel, dB) คืออะไร


​ค่าถ่วงน้ำหนักความถี่เสียงคืออะไร แบบ A, C, Z คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร


​ค่าถ่วงน้ำหนักเวลา (Time Weighting หรือ Time constant) คืออะไร  และค่าแบบ Slow, Fast, Impulse แตกต่างกันอย่างไร ​​


​ค่าระดับความดังเฉลี่ย (LEQ) คืออะไร คำนวณได้อย่างไร ​


​วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงรบกวน ตามกฏหมาย คำนวณอย่างไร 


​วิธีการใช้เครื่องมือวัด ตรวจวัดเสียงที่ถูกวิธี ทำอย่างไร 


​ความแตกต่างของเครื่องมือวัดแบบ Class 1 และ Class 2 แตกต่างกันอย่างไร งานแบบไหนจึงควรใช้เครื่องวัด Class 1 


สำคัญหรือไม่ ? ที่เครื่องวัดเสียงควรจะต้องสามารถบันทึกเสียงที่วัดขณะทำการวัด.


​วิธีคำนวณค่าระดับความดังสะสมของผู้ปฏิบัติงาน คำนวณได้อย่างไร ​


เทคนิคการเลือกเครื่องวัดเสียงที่เหมาะสมกับงานของคุณ 

พฤติกรรมการสั่นสะเทือนของอาคาร


การตรวจวัดความสั่นสะเทือนเพื่อเฝ้าระวังและทำนายพฤติกรรมความเสียหายของอาคารเนื่องจากความสั่นสะเทือน 


สรุปกฏหมายด้านเสียงและการสั่นสะเทือนในเมืองไทย 

พื้นฐานการตรวจวัดความสั่นสะเทือนสำหรับของอาคาร