Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

NC เท่ากับ 45

SVAN 977 สามารถทำการวัดค่า NC ได้แบบ Real time ซึ่งในการใช้งาน 

 (THAILAND) 

ค่าความเงียบ หรือค่าระดับเสียงพื้นฐานภายในอาคาร

 Noise Criteria (NC)


ค่า NC หรือ Noise Criteria คือ ค่าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัดความเงียบภายในห้องหรือภายในอาคารผู้กำหนดโดย Leo Beranek ปรมจารย์ ด้านอคูสติกของอเมริกา


โดยเป็นที่นิยมมากในงานตรวจสอบคุณภาพงานออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ ซึ่งข้อกำหนดในการออกแบบอคูสติกภายในอาคารแทบทุกงานจะมีการกำหนดค่า NC ภายในอาคารทุกครั้ง  


วิธีการหาค่า NC จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องวัดเสียงที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเสียงที่วัด แยกตามความถี่แบบ 1/1 ออกเตฟ ตั้งแต่ 63 -  ​8000 Hz โดยไม่ต้องคิดค่าความถ่วงนำ้หนักความถี่  โดยจากการตรวจวัดค่าระดับเสียงจะถูกนำมาเปรียบเทียบในกราฟ NC มาตรฐาน ตามรูปด้านล่างวิธีดูค่า NC จะพิจารณาจาก ค่าระดับเสียงของความถี่ใดๆ ที่สูงที่สุดตัดกับกราฟความถี่มาตรฐานเส้นใด ก็ถือว่าความเงียบของพื้นที่ในอาคารที่วัด มีค่า NC เท่ากับค่าดังกล่าว


สาเหตุที่ NC ได้รับความนิยมในการตรวจวัดความเงียบในอาคาร แทนที่จะใช้ค่าระดับเสียงเฉลี่ยแบบ dBA เพราะโดยปกติความเงียบภายในห้อง เสียงที่มีอิทธิพลต่อความเงียบภายในห้อง คือเสียงจากงานระบบปรับอากาศเป็นหลัก ดังนั้นเสียงความถี่ต่ำจึงเป็นช่วงความถี่ที่มีความสำคัญ แต่ค่าเฉลี่ย dBA ไม่ให้ความสำคัญกับเสียงความถี่ต่ำ จึงทำให้ผิดธรรมชาติของพฤติกรรมของความเงียบภายในอาคาร 

นอกจากนั้น หากมีเสียงที่ความถี่ต่ำมีระดับสูงผิดปกติ หากใช้ dBA วัดความเงียบของห้อง 

ค่า dBA จะไม่สะท้อนพฤติกรรมของความเงียบภายในอาคารจริงๆ ซึ่งเมื่อใช้งานจริงอาจจะเกิดปัญหาที่ผู้ใช้งานได้ยินเสียงรบกวนจากความถี่ ทั้งๆที่มาตรฐานผ่าน