(THAILAND) 

Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

วิธีการคำนวณหาค่าระดับเสียงรบกวน ซึ่งเป็นข้อบังคับสำคัญของกฏหมายว่าด้วยเรื่องเสียงรบกวนนั้น ค่อนข้างยุ่งยาก และตัวแปรในการคำนวณบางตัว มีการอธิบายไม่ละเอียดพอทำให้คนที่จำเป็นต้องทำการคำนวณ สับสน ไม่เข้าที่ถึงแก่นแท้ของวิธีการคำนวณ ส่งผลให้อ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจหลักการซักที 

ดังนั้นทาง SVANTEK THAILAND จึงได้จัดทำ สรุปวิิธีการคำนวณหาค่าระดับเสียงรบกวน เพื่อให้ทุกท่านเข้าศึกษาอย่างเข้าใจง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สามารถนำไปคำนวณได้จริง โดยในเนื้อหาที่ได้เพิ่มเข้าไปในหน้านี้จะประกอบด้วย กระบวนการในการตรวจวัดเสียงรบกวนที่ถูกต้อง เริ่มตัั้งแต่ การใช้เครื่องวัดเสียงตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน และค่าความเงียบของพื้นที่เฝ้าระวัง 

นอกจากนั้นยังอธิบายถึงเหตุผลในการหาค่าปรับแก้ระดับเสียงเพื่อใช้ปรับแก้หาค่าความดังของเสียงรบกวนจริงๆ ซึ่งได้ตัดอิทธิพลของเสียงความเงียบในสิ่งแวดล้อมออกไป รวมไปถึงการอธิบายความหมายของระดับเสียงพื้น (L90) ซึ่งเป็นอีกตัวแปรที่ถูกใช้เพื่อนำมาคำนวณหาระดับเสียงรบกวนครับ

โดยในการอธิบายวิธีการคำนวณ แยกเป็น 4 กรณี ตามลักษณะของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่

กรณีที่ 1:  เสียงดังคงที่ต่อเนื่องมากกว่า 1 ชั่วโมง
กรณีที่ 2: ใน 1 ชั่วโมง เกิดเสียงดังทีเดียว  
กรณีที่ 3: ใน 1 ชั่วโมง เกิดเสียงดังหลายช่วง
กรณีที่ 4: เกิดเสียงดังรบกวนในตอนกลางคืน (4 ทุ่ม – 6 โมงเช้า) 

 
สรุปวิธีการคำนวณค่าระดับเสียงรบกวนตามกฏหมาย

กรณีที่ 1 เสียงดังคงที่ต่อเนื่องมากกว่า 1 ชั่วโมง