(THAILAND) 

Contact us: 02 -116 - 5860 

World class INNOVATIVE OF SOUND AND VIBRATION MEASUREMENT

วิธีการวิเคราะห์ค่าความก้องของห้อง Reverberation Time (RT) โดยโปรแกรม SVAN PC++ BA

SVAN PC++ FOR BUILDING ACOSUTICS MODULES

โปรแกรมฟังก์ชั่นเสริมของ SVAN PC++ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล งานตรวจวัดของ Building Acoustics เป็นไปอย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์สัญญาณเสียงชั้นสูงด้วยรูปแบบภาพที่เข้าใจได้ง่าย ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการวัดค่าความก้องภายในห้อง Reverberation Time การคำนวณประสิทธิภาพในการกั้นเสียงของระบบผนังระหว่างห้อง หรือผนังภายนอกอาคาร (Facade) สร้างรายงานผลวัดตามมาตรฐาน ISO เพียงแค่ปุ๋มเดียว 

Type your paragraph here.